คุณสมบัติของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ที่จำเป็นต้องมี

การบันทึกการขาย: โปรแกรมต้องสามารถบันทึกข้อมูลการขายของสินค้าหรือบริการที่จุดขายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น จำนวนสินค้าที่ขาย ราคาขาย และรวมยอดเงินที่ได้รับจากการขายแต่ละรายการ


การจัดการสินค้า:

โปรแกรมควรมีฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะถูกขาย รวมถึงราคา จำนวนคงเหลือ และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น สี ขนาด หรือรุ่น


การคำนวณราคา:

โปรแกรมควรสามารถคำนวณราคารวมของสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ รวมถึงการคิดค่าภาษีหรือส่วนลดตามที่กำหนด


การจัดการการชำระเงิน:

โปรแกรมควรรองรับการรับชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการชำระอื่น ๆ


การออกใบเสร็จ:

โปรแกรมควรสร้างใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการซื้อขายแต่ละรายการ


รายงานและสถิติ:

โปรแกรมควรมีฟีเจอร์ในการสร้างรายงานและสถิติเกี่ยวกับการขาย เช่น ยอดขายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด สินค้าที่ขายดีที่สุด หรือแนวโน้มการขาย


การจัดการพนักงาน:

โปรแกรมอาจมีความสามารถในการจัดการข้อมูลพนักงาน เช่น การเข้างาน การจัดตารางเวลาทำงาน เป็นต้น


การจัดการคลังสินค้า:

โปรแกรมอาจรวมฟีเจอร์การจัดการคลังสินค้า เช่น การเพิ่มสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้า และการตรวจนับสินค้า


การติดต่อสื่อสาร:

อาจมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลูกค้าแสดงความคิดเห็น หรือการส่งอีเมลแจ้งการซื้อขาย


ความปลอดภัยข้อมูล:

โปรแกรมควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการขายและข้อมูลสินค้า เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ถูกต้อง


นอกจากนี้ คุณสมบัติอื่น ๆ อาจมีตามความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้งานด้วย

คุณสมบัติของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ที่จำเป็นต้องมี
(last modified )